Tổng Hợp Mã Lỗi Trên Máy In Canon

Ngày đăng: 22 Tháng Sáu,2022

Trên các dòng máy in canon như máy in canon g1020, canon g2020, canon g3010,… trong quá trình sử dụng đôi khi sẽ xuất hiện thông báo lỗi trên màn hình máy tính và trên màn hình LCD của máy in. Có những lỗi thông dụng như: lỗi kẹt giấy, lỗi không in được, lỗi hộp mực,… đều hiển thị mã lỗi trên. Mucinmanhtai.com sẽ tổng hợp những mã lỗi hiển thị trên màn hình,và cách khắc phục lỗi máy in canon này để bạn có thể tự khắc phục tại nhà. xem chi tiết trong bài viết nhé.

Khi mã hỗ trợ và thông báo hiển thị trên màn hình máy tính:

 

tong hop ma loi trên may in canon

          tổng hợp mã lỗi trên máy in canon

>>>Xem thêm:  Khắc phục máy in bị sọc 

Kiểm tra mã lỗi trên màn hình LCD và mã hỗ trợ tương ứng. Tham khảo bảng bên dưới để tìm hiểu chi tiết.

Mã lỗi Mã hỗ trợ Nguyên nhân Thao tác
E02 1000

3442

3443

3444

3445

Máy in hết giấy.Hoàn

tất in một

mặt nếu bạn

đang thực

hiện in hai

mặt thủ công.

Nếu máy in

hết giấy:

1000

Nếu bạn

đang thực hiện

in

hai mặt thủ công:

Thực hiện theo

các chỉ dẫn trên

màn hình máy

tính để chuẩn bị

in mặt còn lại.

E03 1300 Giấy bị kẹt. Kéo giấy ra từ

từ, hoặc từ khe

giấy ra hoặc từ

khay sau, tùy

theo cách nào

dễ hơn.

Giữ giấy bằng

hai tay, rồi kéo

giấy ra từ từ

để không làm

rách giấy.

E04 1470 Hộp mực

không được

lắp đặt

đúng cách.

Mở bộ quét / nắp

ra, rồi đẩy nắp

khóa hộp mực

để đảm bảo rằng

hộp mực được

lắp đúng cách.

Hoặc, đẩy nút

khớp nối cho

đến khi có

tiếng tách vào

vị trí.

Sau đó, đóng

bộ quét / nắp.

E05 1403

1430

1471

1476

Không thể

nhận dạng

hộp mực.

1403:Tắt

máy in và bật

lại máy.Nếu vẫn

không giải quyết

được vấn đề,

hãy liên hệ vớ

i công ty Mạnh

Tài để được sửa

chữa.

  • 1430 :Có

thể chưa lắp

hộp mực chính

xác hoặc máy

in này không

hỗ trợ hộp mực

.Nếu đang in,

nhấn nút

Dừng(Stop)

trên máy in

để hủy in.

Tháo hộp

mực ra và

lắp lại đúng

cách theo

các bước

dưới đây.

Điều này

có thể giải

quyết lỗi.

Mở bộ quét

/ nắp.

Mở nắp khay

bình mực

bên trái và

bên phải.

Giữ vào đầu

nút (A) trên

nắp khóa

hộp mực để

mở nắp.

Tháo hộp

mực C (màu)

và B (đen) ra.

Lắp lại hộp

mực đúng cách.
Lắp hộp mực

C (màu) vào

khay chứa

bên trái và

hộp mực B

(đen) vào

khay chứa

bên phải.

1471:Không thể

thực hiện in

do hộp mực

có thể không

được lắp

đúng cách

hoặc không

tương thích

với máy in

này.

Lắp hộp

mực phù hợp.

Nếu bạn

muốn hủy

in, nhấn

nút Dừng

(Stop) trên

máy in.

1476:Không

thể thực

hiện công

việc in vì

hộp mực

không tương

thích với

máy in này.

Lắp hộp

mực phù hợp.

Nếu bạn

muốn hủy

in, nhấn nút

Dừng(Stop)

trên máy in.

E07 1474

1475

Chưa lắp

hộp mực

thích hợp.

1474:Đảm

bảo hộp

mực được

lắp đúng

vị trí.

Nếu đang

tiến hành

in, nhấn

nút Dừng

(Stop) trên

máy in

để hủy in

, rồi lắp hộp

mực vào.

1475:Chỉ

lắp một

hộp mực

mỗi loại

vào đúng

vị trí.

E08 1700

1701

Bộ hấp thụ

mực gần đầy.

1700 -1701

: Nhấn nút

Đen(Black)

hoặc Màu

(Color)

trên máy

in để

tiếp tục

in. Hãy

liên hệ

với công

ty Mạnh Tài

để được

sửa chữa.

E09 1890 Vật liệu

hoặc băng

bảo vệ vẫn

có thể được

gắn với

khay chứa

hộp mực

FINE.

1890: Mở

bộ quét

/ nắp và

đảm bảo

vật liệu và

băng bảo

vệ đã

được tháo

ra khỏi

khay chứa

hộp mực.

Nếu vật

liệu bảo

vệ hoặc

băng vẫn

còn ở đó,

tháo ra

và đóng

bộ quét /

nắp lại.

E11 4103 Không thể

thực hiện

in với cài

đặt in

hiện tại.

Thực hiện

in sau

khi đã

thay đổi

cài đặt in.

E14 1473 Không thể

nhận dạng

hộp mực.

1473:

Không thể

thực hiện

in do

hộp mực

có thể

không được

lắp đúng

cách hoặc

không tương

thích với

máy in này.

Lắp hộp

mực phù hợp.

Nếu bạn

muốn hủy

in, nhấn

nút Dừng

(Stop) trên

máy in.

E15 1472 Không thể

nhận dạng

hộp mực.

1472:Không

thể thực

hiện in

do hộp

mực có

thể không

được lắp

đúng cách

hoặc không

tương thích

với máy in

này.Lắp

hộp mực

phù hợp.

Nếu bạn

muốn hủy

in, nhấn

nút Dừng

(Stop) trên

máy in.

E23 3446 Địa chỉ IP

và mặt nạ

mạng con

không khớp.

3446: Nhấn nút

Đen(Black)

hoặc Màu

(Color) trên

máy in.Tắt

trực tiếp

không dây

hoặc thay

đổi cấu

hình mạng

LAN không

dây. Khi

thay đổi

cấu hình

mạng, chỉ

định phạm

vi mạng

con đặc

biệt cho

mỗi trực

tiếp không

dây và

mạng LAN

không dây

để tránh

xung đột.

E31 Thiết lập

mạng LAN

không dây

thất bại.

Nhấn nút

Đen(Black)

hoặc Màu

(Color) của

máy in để

khắc phục

lỗi.

Nếu bạn

đang thực

hiện thiết

lập với WPS:

Kiểm tra

cài đặt

bảo mật

và thực

hiện thiết

lập lại.

Thực hiện

thiết lập

bằng

phương

thức thiết

lập khác.

E32 Không thể

tìm thấy

bộ định

tuyến không

dây trong

khi thiết lập.

Nhấn nút

Đen(Black)

hoặc Màu

(Color)

của máy

in để khắc

phục lỗi.

Thực hiện

thiết lập

lại mạng

LAN không

dây.

E33 Không thể

kết nối do

nhiều bộ

định tuyến

không dây

đang kết

nối với máy

in.

Nhấn nút

Đen(Black)

hoặc Màu

(Color) của

máy in

để khắc

phục lỗi.

Thực hiện

thiết lập

lại mạng

LAN không

dây sau

một lúc

(khoảng 2

phút).

Nếu phương

pháp trên

không giải

quyết được

vấn đề,

tham khảo

hướng dẫn

sử dụng

đi kèm

với bộ định

tuyến không

dây.

E34 3440 Kết nối ko

dây dễ dàng

đã thất bại.

3440:Nhấn

nút

Đen (Black)

hoặc Màu

(Color) trên

máy in

và thử lại

Kết nối ko

dây dễ

dàng.Nếu

lỗi không

được giải

quyết, sử

dụng phương

thức khác

để thiết

lập mạng

LAN không

dây.

E36 3441 Kết nối ko

dây dễ dàng

đã thất bại.

3441:Nhấn nút

Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

trên máy

in và thử

lại Kết nối

ko dây dễ

dàng.Nếu

lỗi không

được giải

quyết, sử

dụng phương

thức khác

để thiết

lập mạng

LAN không

dây.

E37 Thiết lập

mạng LAN

không dây

thất bại.

Nhấn nút

Đen

(Black)

hoặc Màu

(Color) của

máy in

để khắc

phục lỗi.

Thực hiện

các biện

pháp bên

dưới.

Tắt bộ

định tuyến

không dây

và bật lại.

Kết nối

lại máy in

với bộ

định tuyến

không dây.

Nếu phương

pháp trên

không giải

quyết được

vấn đề,

tham khảo

hướng dẫn

sử dụng

đi kèm

với bộ

định tuyến

không dây

và kiểm tra

các cài đặt.

E38 Không thể

kết nối với

bộ định

tuyến không

dây.

Không thể

thay đổi cài

đặt mạng

LAN.

Nhấn nút Đen

(Black)

hoặc Màu

(Color) của

máy in

để khắc

phục lỗi.

Kiểm tra

các mục

sau.

mạng LAN

không dây

của máy in có bật không

bạn có

chọn đúng

bộ định

tuyến không

dây để kết

nối không

mật khẩu

bạn đã

nhập có

chính xác

không

SSID đã

chỉ định

có chính

xác không

Sau khi

kiểm tra các

mục trên, tắt

bộ định tuyế

n không dây

và bật lại.

Bạn không

thể thay đổi

cài đặt mạng

LAN trong khi

đang sử dụng

mạng này.

Thay đổi các

cài đặt này kh

i không sử dụng

mạng LAN.

E39 495A Đã xảy ra

lỗi mạng.

495A: Tắt

máy in và

bật lại máy.

E45 Không thể

kết nối với

mạng.

Nhấn nút

OK trên

máy in để

giải quyết lỗi.

Kiểm tra

kết nối LAN

và cài đặt

mạng.

Kết nối có

thể thành

công sau

một lúc.

E46 Không thể

kết nối với

Internet.

Nhấn nút

OK trên

máy in để

giải quyết lỗi.

Kiểm tra

cài đặt bộ

định tuyến

không dây.

E47 Không thể

kết nối với

máy chủ.

Nhấn nút OK

trên máy in

để giải quyết

lỗi và thực

hiện thao tác

sau một lúc.

Nếu bạn

đang sử dụng

Google Cloud

Print, có khả

năng là máy

in chưa được

đăng ký. Đảm

bảo máy in

đã được đăng

ký.

E48 Không thể

kết nối với

máy chủ.

Nhấn nút OK

trên máy in

để giải quyết

lỗi và thực

hiện thao tác

sau một lúc.

E49 Kết nối với

Internet

thất bại

do đang

chuẩn bị

kết nối

mạng.

Nhấn nút OK

trên máy in

để giải quyết

lỗi và thực

hiện thao tác

sau một lúc.

E50 Thu nhận

nội dung

thất bại.

Nhấn nút OK

trên máy in

để giải quyết

lỗi và thực

hiện thao tác

sau một lúc.

E51 Không thể

kết nối

với máy

chủ.

Nhấn nút OK

trên máy in

để giải quyết

lỗi và thực

hiện thao tác

sau một lúc.

E52 Đăng ký

máy in

với Google

Cloud Print

thất bại

do hết giờ.

Nhấn nút OK

trên máy in

để giải quyết

lỗi.

E53 Chỉ thông

tin đăng ký với máy

in bị xóa

do kết nối

Google

Cloud Print

thất bại.

Nhấn nút Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

của máy in

để khắc

phục lỗi.

Xóa thông

tin Google

Cloud Print

đã đăng ký

khỏi máy tính

hoặc smartphone.

E54 Chỉ thông

tin đăng ký với máy in

bị xóa do

kết nối IJ

Cloud

Printing

Center

thất bại.

Nhấn nút Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

của máy in

để khắc phục

lỗi.

Xóa thông

tin IJ Cloud

Printing Center

đã đăng ký

khỏi máy tính

hoặc smartphone.

E55 Máy in đã

được đăng

ký với IJ

Cloud

Printing

Center.

Nhấn nút Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

của máy in

để khắc

phục lỗi.

Xóa thông

tin IJ Cloud

Printing Center

đã đăng ký

và đăng ký

lại máy in.

E56 Dịch vụ

trực tuyến

không có

tại khu

vực của

bạn.

Nhấn nút Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

của máy in

để khắc

phục lỗi.

Liên hệ

nhà cung

cấp để

biết nơi

có dịch

vụ trực

tuyến.

E57 2900 Quét giấy

căn chỉnh

đầu in đã

thất bại.

2900:Nhấn nút

Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

trên máy in

và kiểm tra

các mục sau.

Đảm bảo

rằng giấy

căn chỉnh

đầu in được

đặt đúng vị

trí và hướng

trên màn quét.

Đảm bảo

màn quét

và giấy căn

chỉnh đầu

in không bẩn.

Đảm bảo

giấy được

nạp chính xác

.Đối với căn

chỉnh đầu in

, nạp giấy

thường cỡ

A4 hoặc Letter.

Đảm bảo vòi

phun của

đầu in

không bị tắc

.Kiểm tra

tình trạng

đầu in

bằng cách

in mẫu

kiểm tra

vòi phun.

Sau khi

kiểm tra

mục trên,

bắt đầu

lại từ đầu

căn chỉnh

đầu in tự

động.

Nếu lỗi

vẫn không

được giả

i quyết, thử

căn chỉnh

đầu in thủ

công.

E60 1640 Lượng mực

còn lại của

một trong

các bình

mực có

thể đã

chạm đến

đường kẻ

dưới trên

bình mực.

1640:Quan

sát bình

mực bằng

mắt để

kiểm tra

lượng mực

còn lại.Nếu

lượng mực

còn lại nằm

dưới đường

kẻ dưới,

nạp lại

đầy bình

mực với

màu mực

tương ứng

.Nếu tiếp

tục in khi

lượng mực

còn lại nằm

dưới đường

kẻ dưới,

có thể sẽ

tốn một

lượng mực

nhất định để

máy in trở

lại trạng thái

có thể in

và có khả

năng gây

hỏng máy

.Để tiếp tục

in, nhấn

nút Đen

(Black) hoặc

Màu (Color)

của máy in.

Sau thao

tác này,

chức năng

thông báo

lượng mực

còn lại sẽ

không hoạt

động.Để

sử dụng lại

chức năng

này, nạp lại

đầy từng

màu mực

đến đường

kẻ trên trên

bình mực

và nhấn nút

Đen (Black)

hoặc Màu

(Color) của

máy in

trong ít

nhất 5 giây

. Nếu có

bất kỳ

bình mực

nào chưa

được nạp

lại đầy

đến đường

kẻ trên,

có thể sẽ

xảy ra lỗi

nghiêm trọng

đối với độ

chính xác

của chức

năng thông

báo lượng

mực còn lại.

E62 Đã xảy ra

lỗi không

mong muốn

khi đang

tiến hành

quét.

Nhấn nút

Đen

(Black) hoặc

Màu(Color)

của máy in

để khắc

phục lỗi.

Thay đổi

cài đặt và

thực hiện

lại thao tác.

P02 5100 Đã xảy

ra lỗi

máy in.

5100: Hủy

in và tắt

máy in.

Kiểm tra

như sau:

Đảm bảo

chuyển động

của khay

chứa hộp

mực không

bị cản bởi

bộ ổn định,

giấy bị kẹt,

v.v.Loại bỏ

vật trở

ngại nếu có.

Đảm bảo

hộp mực

được lắp

đúng cách.

Mở bộ

quét / nắp

ra, rồi

đẩy nắp

khóa hộp

mực để

đảm bảo

rằng hộp

mực đượ

c lắp đúng

cách.Hoặc

, đẩy nút

khớp nối

cho đến khi

có tiếng

tách vào

vị trí.

Bật lại

máy in.

P07 5B00

5B01

Đã xảy

ra lỗi

máy in.

5B00 –

5B01:

Lỗi tràn

bộ nhớ

đệm (tràn

mực thải).

Liên hệ

công ty

mạnh Tài

để được

sữa chữa

P08 5200

5205

5206

Đã xảy

ra lỗi

máy in.

5200:

Kiểm tra

lượng mực

còn lại,

rồi nạp

lại đầy

bình mực

nếu cần.

Tắt máy

in và rút

phích cắm

điện.

Cắm lại

phích điện

của máy

in và

bật lại.

Thực hiện

Làm sạch

(Cleaning)

đầu in.

Thực hiện

Phun mực

(Ink Flush).
Không cần

phải Làm

sạch sâu

(Deep

Cleaning).

Nếu lỗi vẫn

xảy ra sau

khi đã thực

hiện các

thao tác

trên, bạn

có thể giải

quyết lỗi

bằng cách

thay đầu in.

5205-5206:

Tắt máy in

và rút phích

cắm điện.

Cắm lại

phích điện

của máy in

và bật lại máy.Nếu

vẫn không

giải quyết

được vấn

đề, hãy

liên hệ với

công ty

Mạnh Tài

để được

sửa chữa.

P03

P05

P06

P09

P22

P26

P27

P28

P29

5011

5012

5050

5400

5700

6000

6800

6801

6900

6901

6902

6910

6911

6930

6931

6932

6933

6936

6937

6938

6940

6941

6942

6943

6944

6945

6946

Đã xảy

ra lỗi

máy in.

Tắt máy in

và rút phích

cắm điện.

Cắm lại

phích điện của máy in

và bật lại

máy.

Nếu vẫn

không giải

quyết được

vấn đề, hãy

liên hệ với

công ty

Mạnh Tài

để được

sửa chữa.

P10 B202

B203

B204

B205

Đã xảy

ra lỗi

máy in.

Tắt máy in

và rút phích

cắm điện.

Hãy liên

hệ với công

ty Mạnh Tài

để được

sửa chữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Máy in bị lem mực, nhoè mực nguyên nhân và cách khắc phục

Hi vọng với bảng liệt kê các lỗi và cách sửa lỗi máy in canon ở trên, sẽ giúp ích cho các bạn trong việc phán đoán lỗi của máy in mình đang gặp phải và có hướng tự khắc phục. Nếu trường hợp bạn không thể tự khắc phục được thì hãy liên hệ đội ngũ kỹ thuật của công ty Mạnh Tài: 0901 357 008 – 0919 237 257 chuyên khắc phục lỗi trên máy in canon, với nhiều năm kinh nghiệm.

Rate this post

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Mạnh Tài

Địa chỉ: 49/28 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 0901 357 0080919 237 257

Email: mucinmanhtai@gmail.com

Thời gian làm việc: 7h30 – 17h30

Khiếu nại & Góp ý: 0919 300 268

Website: https://mucinmanhtai.com – https://mucinsaigon.com/